Virginia ChinaSat 6B at 115.5░E - LyngSat
AdvertisementsChinaSat 6B at 115.5░E
America Main | Asia | Asia | Asia | Asia | UHD | Headlines | Launches Europe
118.0░E <C> 113.0░E HD | SatTracker | LyngSat Maps 116.0░E <Ku> 113.0░E
This satellite is below horizon in Ashburn, United States
The EIRP values are for Richmond, Virginia, United States
ChinaSat 6B © LyngSat, last updated 2018-03-19 - https://www.lyngsat.com/ChinaSat-6B.html
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

Provider Name
Channel Name

System
Encryption
SR-FEC
SID-VPID
ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
Source
Updated
  3600 V

C
0
Top V
DVB-S
Mediaguard
Nagravision
27500-7/8
0-3
7.2 
Albert I
170930
  3640 V

C
0
Top V
DVB-S
Mediaguard
Nagravision
27500-7/8
0-4
7.2 
Albert I
170930
  3680 V

C
0
Top V
DVB-S
Mediaguard
Nagravision
27500-7/8
0-1
7.2 
Albert I
170930
ChinaSat 6B © LyngSat, last updated 2018-03-19 - https://www.lyngsat.com/ChinaSat-6B.html
ChinaSat 6B © LyngSat, last updated 2018-03-19 - https://www.lyngsat.com/ChinaSat-6B.html
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

Provider Name
Channel Name

System
Encryption
SR-FEC
SID-VPID
ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
Source
Updated
  3709 H

C
0
DVB-S
10920-3/4
1-1 
Albert I
160902

.
Fujian South East TV
    1 160   80 Zho
Xiamen Star TV China
  4094090 4091 Zho
Fujian News Radio
   21  129 Zho
Fujian South East Radio
   22  130 Zho
Xiamen News Radio
 1001  256 Zho
Xiamen Economy & Traffic Radio
 1002   37 Zho
Xiamen Music Radio
 1003  2.8 Zho
Xiamen Min-nan-hua Broadcast
 1004  259 Zho
Xiamen Travel Radio
 1006  261 Zho
  3740 V

C
0
CHC
DVB-S
JetCAS
Tongfang
27500-3/4
1-3
5.5 
Albert I
170930
  3750 H

C
0


Hunan mux
DVB-S 10490-3/4
0-1
5.5 
T Kameda
121013

.
Hunan TV
    1 257  258 Zho
Golden Eagle Cartoon
    2 513  514 Zho
Hunan People's Satellite Radio
    5 1282 Zho
Hunan Traffic Channel
   81 1297 Zho
Hunan Economic Radio
   82 1313 Zho
Hunan Culture Radio
   83 1329 Zho
Golden Eagle 955
   87 1393 Zho
  3770 H

C
0
CGTN
DVB-S2 12360-3/5
8PSK
2184-24
5.5 
T Kameda
170730

.
CGTN
MPEG-4/HD   872 513  660 Eng
CGTN Documentary
MPEG-4/HD   873 514  670 Eng
  3780 V

C
0


Albert I
170825
  3796 H

C
0
Guizhou TV
DVB-S 6930-1/2
  1-1 -   38
1-1
2.7
  39 Zho
T Kameda
121013

Guizhou News Radio
    2  257 Zho
Guizhou Economic Radio
    3  258 Zho
Guizhou Metropolis Radio
    3  258 Zho
Guizhou Music Radio
    4  259 Zho
Guizhou Traffic Radio
    5  260 Zho
Guizhou Story Radio
    6  261 Zho
Guizhou City Radio
    6  261 Zho
Guizhou News Radio
    7   49 Zho
  3807 V

C
0
Chongqing TV
DVB-S 6000-3/4
    1 - 1800
1-101
5.5
1801 Yue
Albert I
161016

Chongqing News Radio
    2 1810 Yue
Chongqing Music Radio
    3 1820 Yue
Chongqing Traffic Radio
    4 1825 Yue
Chongqing Economic Radio
    5 1830 Yue
Chongqing City Radio
    6 1835 Yue
Chongqing Story Radio
    7 1840 Yue
  3808 H

C
0
Shanghai Media Group
DVB-S 8800-3/4
1-1
5.5 
Anonymous
120826

.
Toonmax TV
    16496 6499 
Dragon TV (China)
    26480 6483 Zho
Shanghai CBN Radio
    1 .501 Zho
Radio Shanghai
    2 6485 Zho
East City FM 89.9
    2 6486 Zho
  3815 V

C
0
Heilongjiang TV
DVB-S 4420-3/4
    9 - 1110
9-9
5.5
1211 Zho
DL Rose TV
T Kameda
140120
  3825 V

C
0
Zhejiang Satellite TV
DVB-S 6780-3/4
    1 -   32
1-1
5.5
  33 Zho
M Cheung
170122
  3834 V

C
0
Shandong TV
DVB-S 5400-3/4
    1 -   32
1-3
5.5
  33 Zho
Albert I
161016

Shandong People Channel
   11  257 Zho
Shandong Economy Channel
   12  258 Zho
Shandong Life Channel
   13  259 Zho
Shandong Literature Channel
   14  260 Zho
Shandong Traffic Channel
   15  261 Zho
Shandong City FM
   16  262 Zho
  3840 H

C
0
CCTV
DVB-S 27500-3/4
2184-3
5.5 
DL Rose TV
150501

.
CCTV 1
Videoguard   301 512  650 Zho
CCTV 2
  302 513  660 Zho
CCTV 7
  303 514  670 Zho
CCTV 10
  304 515  680 Zho
CCTV 11
  305 516  690 Zho
CCTV 12
  306 517  700 Zho
CCTV 15
  307 518  710 Zho
  3846 V

C
0
Shanxi TV
DVB-S 5950-3/4
    1 -  160
0-1
5.5
  80 Zho
Anonymous
090122

Shanxi News Radio
    1   81 Zho
  3854 V

C
0
Henan TV
DVB-S 4420-3/4
    1 -  160
0-1
5.5
  80 
T Kameda
130429

Henan Economy Radio
    2   81 Zho
Henan Culture Radio
    3   82 Zho
Henan Information Radio
    6   84 Zho
Henan Agriculture Radio
    7   85 Zho
Henan People's Radio
    7   85 Zho
  3861 V

C
0


Ningxia TV
DVB-S 4800-3/4
    1 -  160
1-101
5.5
  80 Zho
Albert I
161016

Ningxia Music Radio
    2  108 Zho
Ningxia News Radio
    3   88 Zho
Ningxia City Radio
    4   98 Zho
Ningxia Economy Radio
    5  102 Zho
Ningxia Traffic Radio
    6   37 Zho
  3871 V

C
0


Shaanxi mux
DVB-S 9080-3/4
0-0
5.5 
Albert I
161016

.
Shaanxi TV
    1 160   80 Zho
CNNL TV
    2 170   90 Zho
Shaanxi Traffic Radio
    3  210 Zho
Shaanxi City FM
    4  230 Zho
Shaanxi News Radio
    5  280 Zho
Shaanxi Economic Radio
    6  260 Zho
Shaanxi Young Radio
    7  270 Zho
Shaanxi Agriculture Radio
    8  220 Zho
Shaanxi Opera Radio
    9  250 Zho
Shaanxi Music Radio
   10  240 Zho
  3880 H

C
0
CCTV
DVB-S 27500-3/4
2184-5
5.5 
N Kawano
120801

.
CCTV 3
Videoguard   501 512  650 Zho
CCTV 5
Videoguard   502 513  660 Zho
CCTV 6
Videoguard   503 514  670 Zho
CCTV 8
Videoguard   504 515  680 Zho
CCTV 14
  505 516  690 Zho
CCTV 13
  506 517  700 Zho
CCTV 9
Videoguard   507 518  710 Zho
  3885 V

C
0


Shandong Eduction TV Station
DVB-S 4340-3/4
    1 -   32
1-1
5.5
  33 Zho
J Wu
070729
  3892 V

C
0
Jiangxi TV
DVB-S 4420-3/4
    1 -  160
1-1
5.5
  80 Zho
T Kameda
121013

Jiangxi People's Radio
    2   81 Zho
Jiangxi Economic Radio
    2   81 Zho
Jiangxi People's Radio
    2   83 Zho
Jiangxi Music Radio
    3   82 Zho
Jiangxi News Radio
    4   83 Zho
  3903 V

C
0
Sichuan TV
DVB-S 9300-3/4
1-1
5.5 
T Kameda
130516

.
Sichuan TV 1
    1 308  256 Zho
Sichuan Kangba Tibetan TV
    26558 6559 Bod
Sichuan News Radio
    3 2046 Zho
Sichuan People's Economic Radio
    4 2047 Zho
Sichuan People's Travel and Life Radio
    5 2049 Zho
Sichuan People's Traffic Radio
    6 2050 Zho
Sichuan People's Station Minjiang Music Radio
    7 2051 Zho
Sichuan People's City Radio
    8 2052 Zho
Sichuan Entertainment Radio
    9 2056 Zho
Sichuan People's National Radio
   10 2059 Zho
  3913 V

C
0
Gansu TV
DVB-S 6400-3/4
    1 -  160
1-2
5.5
  80 Zho
I Perera
110929

Gansu People's Radio
    2   84 Zho
Gansu Business Radio
    3   88 Zho
Gansu Farm Village Radio
    4   96 Zho
  3920 H

C
0
CDM
DVB-S
Irdeto
JetCAS
Tongfang
Videoguard
27500-3/4
2184-1
5.5 
T Kameda
170730
  3929 V

C
0
Anhui TV
DVB-S 8840-3/4
    1 -  255
65535-1
5.5
 256 Zho
Anonymous
090112

Anhui Economic Radio
    1  258 Zho
Anhui People's Radio
    1  262 Zho
Anhui Music Radio
    2  263 Zho
  3940 V

C
0
Tianjin TV
DVB-S 5948-3/4
    1 -   32
1-1
5.5
  44 Zho
Albert I
161016

Tianjin Music Radio
    4   52 Zho
  3950 H

C
0
DVB-S
11406-5/6
1-1 
DL Rose TV
140102

.
Guangxi TV
    1 255  256 Zho
Guangdong Satellite TV
  101 160   80 Zho
Yunnan TV 1
  400  35   33 Zho
  3951 V

C
0


Beijing mux
DVB-S 9520-3/4
65535-1
5.5 
Anonymous
120827

.
Beijing TV
    1 308  256 Zho
Beijing TV Kaku
    2 318  266 Zho
Beijing News Radio
    1  257 Zho
Beijing Public Service Radio
    1  257 Zho
  3960 H

C
0
Liaoning TV
DVB-S 3570-3/4
    1 -  255
0-1
5.5
 256 Zho
I Perera
090927
  3971 H

C
0


JSBC
DVB-S 10000-3/4
0-0
5.5 
M Nyugaku 3
100905

.
Jiangsu TV
    1 308  256 Zho
You Man Cartoon Channel
   12 408  356 Zho
  3980 V

C
0
CDM
DVB-S
Irdeto
JetCAS
Tongfang
Videoguard
27500-3/4
2184-28
5.5 
DL Rose TV
131231

CCTV Home Shopping
 3936 512  650 Zho
  4000 H

C
0
CETV 1
DVB-S 27500-3/4
1-1
5.5 
N Kawano
160811

.
CETV 1
    1  41   42 Zho
CETV 1
AVS+/HD   4144140 4141 Zho AC3
  4020 V

C
0
CDM
DVB-S
Irdeto
JetCAS
Tongfang
Videoguard
27500-3/4
2184-27
5.5 
Albert I
171213
  4040 H

C
0
SiTV
DVB-S 27500-3/4
7000-1
5.5 
N Kawano
170725

.
Oriental Yicai
Irdeto  52815285 5288 Zho
Legal Channel
Irdeto  53135317 5320 Zho
Colourful Stage
Irdeto  56655669 5672 Zho
Dragon TV North America
Irdeto  57005704 5707 Zho
Golden Life
Irdeto  59215925 5928 Zho
Oriental CJ Shopping 11 Irdeto  59845988 5991 Zho
Shanxi Lao Nian Fu Channel
Irdeto 14413 517  700 Zho
Enjoy Shopping TV
Irdeto 244164420 4423 Zho
  4060 V

C
0
CDM
DVB-S
Irdeto
JetCAS
Tongfang
Videoguard
27500-3/4
2184-6
5.5 
Albert I
160721

CCTV TV Guide
 3297 512  650 Zho
  4067 H

C
0
Fujian South East TV
DVB-S
AVS+/HD
9988-3/4
  415 - 4150
?-?
5.5
4151 Zho AC3
Albert I
171213
  4100 V

C
0
CHC
DVB-S
AVS+/HD
JetCAS
27500-3/4
?-7
5.5 
T Kameda
170728
  4116 H

C
0
CCTV
DVB-S 21374-3/4
2184-4
5.5 
N Kawano
110205

.
CCTV 4 Asia
  4011160 1120 Zho
CGTN
  4021260 1220 Eng
CGTN Franšais
  4031360 1320 Fra
CGTN Espa˝ol
  4041460 1420 Spa
CGTN Russkij
  4051560 1520 Rus
CGTN Arabic
  4061660 1620 Ara
CGTN Documentary
  4071760 1720 Eng
  4135 H

C
0
Shenzhen TV
DVB-S
MPEG-2
4340-3/4
  300 -  300
?-?
5.5
 399 Zho
Albert I
170303
  4140 V

C
0
CDM
DVB-S
Irdeto
JetCAS
Tongfang
Videoguard
27500-3/4
2184-26
5.5 
Albert I
160124
  4147 H

C
0
Hubei TV
DVB-S 6150-3/4
    1 -   33
1-1
5.5
  32 Zho
T Kameda
070818

Hubei People's Radio
    2   51 Zho
  4158 H

C
0


Qinghai mux
DVB-S 8680-3/4
3-1281
5.5 
T Kameda
130927

.
Qinghai TV
 10104113 4114 Zho
Qinghai TV Comprehensive
 10204129 4130 Zho
Qinghai People's News Radio
    1   80 Zho
Qinghai People's Satellite Radio
    1   80 Zho
Qinghai People's Economic Radio 1
    2   81 Zho
Qinghai People's Economic Radio 2
    2   81 Zho
Qinghai Traffic and Music Radio
    3   82 Zho
  4171 H

C
0
Nei Monggol TV
DVB-S 9200-3/4
20840-4660
5.5 
Albert I
161016

.
Nei Monggol Chinese TV
    1 511  512 Zho
Nei Monggol TV
    2 255  256 Mon
Nei Monggol People's Radio
    2  257 Mon
Nei Monggol Chinese Radio
    3  514 Zho
Nei Monggol Mongolian Radio
    4  513 Mon
Nei Monggol Overseas Radio
    5  258 
Nei Monggol Traffic Radio
    6  259 
Nei Monggol General News Radio
    7  522 
Nei Monggol Grassland Radio
    8  523 
Nei Monggol Story Radio
    9  516 
Nei Monggol Music Radio
   10  515 
Nei Monggol Economy Radio
   11  529 
  4175 V

C
0


China National Radio
DVB-S
18000-1/2
32802-101
2.7 
Anonymous
090213

CNR 1 Voice of China
  101   80 Zho
CNR 2 Voice of Finance
  102   84 Zho
CNR 3 Voice of Music
  103   88 Zho
CNR 4 Voice of City
  104   92 Zho
CNR 5 Taiwan service 1
  105   96 Zho
CNR 6 Taiwan service 2
  106  10. Zho
CNR 7 Voice of Huaxia FM 104.9
  107  104 Zho
CNR 8 Minorities service
  108  108 
CNR 9 Story Radio
  109  11. Zho
CNR 1 Voice of China
  110  116 Zho
CNR 7 Voice of Huaxia FM 87.8
  119  152 Zho
CRI Easy FM
  141  240 Eng
CRI Hit FM 88.7
  142  244 Eng
CRI Newsradio
  143  248 Zho
CRI Newsradio
  144  252 Zho
CRI Newsradio
  150  276 Zho
  4192 V

C
0
Hebei TV
DVB-S 6000-3/4
    1 -  160
100-1
5.5
  80 Zho
E Chua
070806

Hebei People's Radio
    2   84 Zho
Hebei Music Radio
    3   88 Zho
Hebei Economic Radio
    4   96 Zho
Hebei Life Radio
    5   97 Zho
Hebei City Radio
    6   98 Zho
ChinaSat 6B © LyngSat, last updated 2018-03-19 - https://www.lyngsat.com/ChinaSat-6B.html

Colour codes on this satellite chart: analog/clear analog/encrypted SD/clear SD/encrypted HD/clear HD/encrypted internet/interactive feeds

You are welcome to send updates and corrections to webmaster@lyngsat.com
Logotypes provided by LyngSat Logo

Advertisements